Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: Solveig Selj
Aktivitet:

Hvilke regler skaper gode samfunn?

Gjennom å fordype seg i nettsiden nyplanet.org skal deltakerne reflektere rundt menneskerettigheter som universelle verdier.

Foto: Solveig Selj

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 2 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Nettsiden nyplanet.org

Mål for aktiviteten

 • Reflektere rundt menneskerettigheter som universelle verdier
 • Få mer kunnskap om utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet
Bakgrunn for aktiviteten
Menneskerettighetsakademiet har hatt kurs for enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Over 2400 unge flyktninger har deltatt i gruppearbeidet "Den nye planeten". Resultatet er nettsiden nyplanet.org og en vandreutstilling som består av unge asylsøkeres refleksjoner om hvilke regler som skaper gode samfunn.

Forberedelser

Vi anbefaler at deltakerne gjennomfører gruppearbeidet “Den nye planeten” på forhånd.

Gjennomføring

 • Leder introduserer deltakerne for nettsiden nyplanet.org, og deler inn i grupper.
 • Hver gruppe får utdelt en av fem oppgaver (under). Svar og refleksjoner presenteres i plenum.

1. Hva er et godt samfunn?

Oppgave: Filosofer, politikere og aktivister har gjennom tidene sagt hva de mener er gode samfunn. Finn 3-4 eksempler på slike sitater. Velg deretter et sitat å fordype dere i, og svar på følgende spørsmål:

 • Hvem er personen eller som har sagt dette? (opprinnelsesland, yrke, alder osv.)
 • Hva er bakgrunnen for at personen sa dette?
 • Kan sitatet knyttes til Verdenserklæringen om menneskerettighetene? Hvilke artikler? Hvorfor?
 • Hvorfor og hvordan er sitatet aktuelt i dagens samfunn? Hva kan vi lære av det som er sagt?
 • Er dere enige i sitatet? Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Planet-plakater

Oppgave: Velg én planet på nettsiden nyplanet.org , og svar på følgende spørsmål:

 • Hva er navnet på planeten? Hvorfor tror dere dette navnet er valgt? Var det likheter mellom deres «planet-regler» og reglene på denne planeten? Dersom svaret er ja, hvorfor tror dere det er slik?
 • Etter reglene på plakatene står det flere steder tall. Hva betyr disse tallene?
 • Man sier at menneskerettighetene er universelle. Hva menes med dette? Hva mener dere og hvorfor?
 • Hva er formålet med å ha regler i et samfunn?
 • Kan det være slik at lover som er gode for noen er dårlige for andre? Gi eksempler på slike lover.
 • Hva betyr det egentlig å respektere andre?
 • Hvorfor er det viktig å ikke diskriminere minoriteter? I hvilken sammenheng tilhører jeg selv minoriteten?

FNs bærekraftsmål:

 • Hva er FNs bærekraftsmål?
 • Finner dere likheter mellom deres utvalgte planet-plakat og disse målene?
 • «Ta vare på miljøet» er en regel som går igjen på mange plakater. Hvorfor tror dere at klimautfordringene ikke direkte er nevnt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948)?
 • Hvordan er klima og miljø inkludert i Bærekraftsmålene?

3. Utopi og virkelighet

Oppgave: Les teksten”Utopi og virkelighet” av Lars Fredrik Svendsen på nyplanet.org, og svar på følgende spørsmål:

 • Forklar med egne ord hva ordet «utopi» betyr.
 • Har dere eksempler på politikere og samfunn som har forsøkt å realisere utopier?
 • Hva mener Svendsen med «gradvis ingeniørkunst»?
 • Hvordan kan utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet sies å være et eksempel på «gradvis ingeniørkunst»?
 • I teksten skriver Svendsen at «Selv om mennesker er ulike, har vi også så mye felles at historien har vist oss noen grunnleggende betingelser for at mennesker skal kunne leve gode liv.» Hva tror dere Svendsen mener med sitatet? Hvilke historiske hendelser sikter han til?
 • Svendsen skriver også: «Snarere enn å bestrebe oss på å realisere utopier, bør vi heller forsøke å fremme fredelig sameksistens for grupper og individer med ulike og uforenlige oppfatninger om det gode liv.» Var dere i gruppen uenige når dere laget regler for deres egen nye planet? Hvordan løste dere eventuelt uenigheten? Hvordan kan uenighet være bra?

4: Intervjuer

Oppgave: Filmklippene på nyplanet.org viser unge flyktningers refleksjoner.Se gjennom alle videoene og svar på følgende spørsmål:

 • Ungdommene som er intervjuet har erfaringer fra krig, konflikt og flukt. Hvordan tror dere dette har påvirket deres valg av regler? Er det ett av intervjuene dere vil trekke frem som et eksempel?
 • FNs Menneskerettighetskommisjon som utformet Verdenserklæringen (1948) gikk gjennom en lignende prosess som dere (og ungdommene i filmene) da dere gjorde gruppearbeidet ”Den nye planeten”. Hvordan tror dere erfaringene fra andre verdenskrig og Holocaust påvirket FNs menneskerettighetskommisjon da de laget erklæringen?
 • Lag korte filmer inspirert av intervjuene med ungdommene, der dere forklarer valg av regler på egen planet. Velg selv hvilke format dere vil presentere filmene i.

Bruk Infografikk til å illustrere følgende spørsmål:

 • Hvor mange mennesker er på flukt i verden?
 • Hvilke land kommer det flest flyktninger fra?
 • Hva er årsakene til at mennesker flykter idag?
 • Hvor mange enslige mindreårige asylsøkere har kommet til Norge de siste ti årene? Hvor mange mennesker var på flukt etter den andre verdenskrig?
 • Hvor mange stater har ratifisert FNs konvensjon om flyktningers stilling (1951)?

5. Verdenserklæringen om menneskerettighetene

Oppgave: Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) er et historisk milepæl. For første gang fantes internasjonalt vedtatte menneskerettigheter som skulle gjelde alle mennesker på vår planet.Svar på følgende spørsmål:

 • Hva er forskjellen på en erklæring og konvensjon?
 • Hvem skal menneskerettighetene beskytte?
 • Hvem er ansvarlige for at innholdet i menneskerettighetskonvensjoner gjennomføres?

FN har vedtatt ni kjernekonvensjoner om menneskerettigheter.

 • Hva heter disse ni konvensjonene?

Velg én kjernekonvensjon som dere skal gå i dybden på:

 • Beskriv hovedinnholdet i avtalen.
 • Hva er bakteppet for utvikling av avtalen?
 • Er det bestemte grupper i samfunnet som avtalen skal beskytte?
 • Hvor lang tid brukte man på å lage avtalen?
 • Hva betyr ratifisering? Hvor mange land har ratifisert denne avtalen?
 • Har Norge ratifisert avtalen?
 • Er det en (eller flere) konvensjon(er) som mangler blant de ni synes dere? Lag et forslag til ti regler som burde inkluderes i en slik konvensjon. Velg selv hvordan dere vil utforme dokumentet. Bruk gjerne også bilder.
NO | EN