Toolkit logo
NO | EN

Deltagende metoder for alle

Toolkit består av et mangfold av deltakende metoder. Alle skal kunne delta - uavhengig av funksjonsevne. I planlegging og gjennomføring av aktiviteter må formidler/kursleder derfor være oppmerksom på både universell utforming og individuelle behov.

Kort forklart er universell utforming "å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne" (Bufdir).

Demokrati i praksis

Som formidler og kursleder innebærer universell utforming blant annet at du benytter et universelt utformet undervisningslokale. Vi anbefaler også å bruke rammeverket “Universal Design for Learning" (se beskrevet under) i planlegging og gjennomføring av aktivitetene.

Samtidig kan noen deltakere ha behov for tilpasninger (tilrettelegging) som kompenserer for ulike barrierer. Eksempler er personlig tilpassede hjelpemidler. Vær bevisst på hvordan øvelser og gruppearbeid gjennomføres, og ta hensyn til personer som bruker blant annet rullestol, har nedsatt håndfunksjon eller syns- eller hørselshemming.

Ved å gi rom for mangfoldet og behandle alle som likeverdige i undervisningen fremmer du demokrati i praksis.

De beste underviserne legger opp undervisningen på deltakernes premisser, og disse utgjør et mangfold (Svendby, Randveig 2023)

Forberedelser

  • Informasjonsmateriell: For deltakere med nedsatt syn eller blindhet er det gunstig å få tilsendt tekster og presentasjoner på forhånd. Bruk tekst og formater som er kompatible med skjermlesingsprogrammer, og velg minst skriftstørrelse 26 pt i PowerPoint-presentasjoner.
  • Bruk gjerne lettleste versjoner av menneskerettighetsdokumenter og konvensjoner. Her finner du en samling av sentrale tekster (easy to read-dokumenter) på norsk og engelsk. Disse dokumentene er nyttige for alle aldre og målgrupper.
  • Gruppearbeid: Vurder om alle grupper skal være like store. Her kan deltakerne ha ulike behov. Vurder også om gruppene skal ha en koordinator som har ansvar for å samle refleksjoner og presentere disse i fellesskap. Dette gjelder for eksempel øvelser med tidslinjer.

Universell utforming av læring

Et nyttig pedagogisk verktøy i planlegging av aktivitetene i Toolkit er rammeverket “Universal Design for Learning" (UDL), utviklet av Center for Applied Special Technology (CAST). Rammeverket er basert på forskning om hvordan mennesker lærer. Blant annet vektlegges fleksibilitet i måten man mottar og uttrykker kunnskap/informasjon på.

Les mer om Universal Design for Learning her

UDL er basert på tre prinsipper:

  1. Varierte former for engasjement: Tilby metoder/aktiviteter som åpner for aktiv deltakelse og utforsking. Tips: Toolkit består av ulike deltakende aktiviteter slik som gruppeoppgaver, øvelser og energiladere. Dette er en aktiv form for læring hvor den enkeltes erfaring og kompetanse er relevant og brukes. Inviter gjerne organisasjoner eller andre med erfaring fra grasrota som kan belyse temaet fra “den virkelige verden”. For å øke engasjement hos deltakerne kan du også relatere temaet til lokalmiljøet.
  2. Varierte former for representasjon: Mennesker oppfatter og forstår informasjon på ulike måter. Dette kan være knyttet til for eksempel nedsatt syn eller hørsel. Tilby derfor informasjon i ulike formater som tekst, lyd, video eller grafikk. Tips: I Toolkit har vi en aktiviteter der oppgaven er å plassere bilder i en tidslinje. Sammen med bildene har vi inkludert korte tekster, samt QR-koder som linker til audio eller video. Se aktiviteten her (link).
  3. Varierte former for handling og uttrykk: Det finnes ulike måter å uttrykke kunnskap og refleksjoner på. Ikke alle måter passer alle mennesker. For personer som har nedsatt håndfunksjon eller syn vil for eksempel bruk av penn/tusj i et gruppearbeid være en barriere. Du bør derfor åpne opp for ulike presentasjonsformer og utstyr/materiell. Tips: I presentasjon av gruppearbeid kan deltakere velge å levere digitalt eller kun muntlig. Refleksjonsnotater kan også være et godt alternativ. Se flere innganger til muntlig fremføring og gruppearbeid her. Forslag til aktivitet: Hva er universell utforming? Her kan deltakerne velge mellom ulike presentasjonsformer.

Sitat Kunnskapsløftet, Overordnet del:

For å skape motivasjon og læringsglede i undervisningen trengs et bredt repertoar av læringsaktiviteter og - ressurser innenfor forutsigbare rammer.

Møter/konferanser

Bufdir har utviklet en veileder for universelt utformet møte/konferanse som inneholder råd til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Denne veilederen vil blant annet være nyttig for gjennomføring av workshops og andre arrangementer hvor man bruker opplegg fra Toolkit.

Evaluering

Tilbakemeldinger og innspill fra deltakerne er viktig for å vurdere hvorvidt opplegget fungerer. Hva bør justeres til neste gang? For å få mest ærlige tilbakemeldinger anbefaler vi å dele ut et enkelt anonymt spørreskjema. Dette kan også sendes ut digitalt. 

Definisjon

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) definerer universell utforming som utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.

Anbefalte ressurser for inkluderende undervisning

NO | EN