Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Lag regler for et inkluderende samfunn. Bilde: Ryggen til fire gutter som sitter og diskuterer i gruppe.
Foto: Inger Kristin Hognestad
Aktivitet:

Oppdrag: Lag regler for et inkluderende samfunn!

I 2006 fikk personer med nedsatt funksjonsevne sin egen menneskerettighetskonvensjon. Deltakerne skal i dette gruppearbeidet bli kjent med de viktigste prinsippene i denne internasjonale avtalen (konvensjonen).

Foto: Inger Kristin Hognestad

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Funksjonshemmedes rettigheter • Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 2 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark til å skrive regler på. Det skal også være mulig å levere svarene digitalt eller muntlig.

Mål for aktiviteten

 • Øke kunnskapen om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 • Bevisstgjøre om grunnprinsippene i CRPD
Bakgrunn for aktiviteten
Utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA). I 2024 lanserte MRA nytt undervisningsmateriell om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, minoritetsstress og sivilsamfunn. Prosjektet var støttet av Lennox Foundation.

Gjennomføring

1. Begresavklaring: Tips: Gjennomfør aktiviteten “Funksjonsnedsettelse og identitet” som et forarbeid.

2. Gruppearbeid del 1 (35 min):

 • Lederen deler deltakerne inn i grupper som får følgende oppgave: Deres gruppe har fått et viktig oppdrag. Dere skal lage 10 regler for vårt nærmiljø (skole, bygd eller by) som skal sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på lik linje med andre. Reglene kan presenteres enten digitalt, muntlig eller skriftlig.
 • Alle gruppene presenterer sine forslag til regler (rettigheter), og forklarer hvorfor de har valgt de enkelte reglene (rettighetene).

3. Presentasjon

 • Lederen har en kort innledning om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne:
  • Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter”. Slik begynner artikkel 1 i verdenserklæringen om menneskerettigheter som ble vedtatt av Forente Nasjoner (FN) i 1948. Dokumentet erklærte at alle mennesker på Jorden skulle ha noen grunnleggende rettigheter og at statene skulle sørge for dette. Men det var en utfordring: Verdenserklæringen var ikke rettslig bindende. Det vil si at selv om statene sa at de var enig i det som sto i Verdenserklæringen, lovet de ikke å følge opp og gjøre det som sto i erklæringen.
  • I årene som fulgte, arbeidet FN derfor med å vedta juridiske avtaler - såkalte menneskerettighetskonvensjoner - som statene forpliktet seg til å følge når de ratifiserte dem. Ved å ratifisere en konvensjon må myndighetene blant annet endre lover og praksis som bryter med rettighetene i avtalen.
  • Selv om alle mennesker er omfattet av menneskerettighetskonvensjonene, ble det klart at enkelte grupper hadde behov for et sterkere rettighetsvern. Eksempler på dette var kvinner, barn og personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Arbeidet med å utvikle en egen konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne startet i FN i 2001. Da ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike land som skulle diskutere og utvikle et utkast til en konvensjon (litt slik som deres gruppe gjorde i gruppearbeidet). I 2006 ble konvensjonen vedtatt, og ga personer med nedsatt funksjonsevne “ full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter” (artikkel 1).

5. Gruppearbeid del 2 (20-30 min)

 • Lederen deler ut en lettlest versjon av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Her finner du ulike versjoner av CRPD . De samme gruppene som laget sine egne ti regler (i del 1) får nå i oppgave å koble sine ti regler til de åtte generelle prinsippene (grunnreglene) som FN konvensjonen bygger på (artikkel 3):
 1. Respekt for menneskers iboende verdighet, individuell selvstendighet med rett til å treffe egne valg, og uavhengighet.
 2. Ikke-diskriminering,
 3. Fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet
 4. Respekt for forskjeller og aksept av mennesker med nedsatt funksjonsevne som en del av det menneskelige mangfold og av menneskeheten.
 5. Like muligheter.
 6. Tilgjengelighet.
 7. Likestilling mellom menn og kvinner.
 8. Respekt for utviklingsmulighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og respekt for deres rett til å bevare sin identitet.
 • Deltakerne møtes i fellesskap for en oppsummerende refleksjon.

Refleksjon

 • Var det enkelt å knytte dere deres regler til prinsippene (grunnreglene) i konvensjonen? Hvorfor tror dere at regler som dere laget for eget lokalsamfunn kan knyttes til en avtale som er utviklet for alle landene i verden?
 • Organisasjoner og individer i sivilsamfunnet, som deltok i arbeidet med å utvikle FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, brukte slagordet “Nothing about us without us”. Hva tror dere dette slagordet betyr?

Dette tar vi med oss videre

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er en viktig milepæl i historien. Rettighetene i konvensjonen skal bidra til økt inkludering, deltakelse og likestilling for alle i samfunnet.

Stater som har ratifisert konvensjonen har ansvaret for å realisere og beskytte disse rettighetene. Per juli 2023 har 186 land forpliktet seg til å følge konvensjonen. Selv om statene har et hovedansvar, kan alle i samfunnet bidra til at menneskerettighetene respekteres, for eksempel gjennom å:

 • Si ifra når man oppdager funksjonshemmende barrierer i samfunnet
 • Støtte og/eller bli medlem i en organisasjon som arbeider for funksjonshemmedes rettigheter
 • Få kunnskap om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
NO | EN