Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Analyse: Funksjonshemmedes rettigheter. Bilde: En kvinne står foran en vegg med fargerik grafitti.
Foto: Tyler Nix /Unsplash
Aktivitet:

Analyse: Funksjonshemmedes rettigheter

I dette gruppearbeidet bruker deltakerne FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) til å vurdere situasjonen i Norge og andre land.

Foto: Tyler Nix /Unsplash

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Funksjonshemmedes rettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Historie. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark og tusj til gruppearbeid. CRPD i forenklet utgave til alle.

Mål for aktiviteten

 • Å bli bedre kjent med de ulike artiklene i CRPD
 • Å analysere situasjonen for personer med funksjonsnedsettelse i Norge og andre land.
Bakgrunn for aktiviteten
Utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA). Inspirert av aktiviteten "La oss analysere menneskerettighetssituasjonen" i boken "Bygg broer, ikke murer" av Lillian Hjorth og Enver Djuliman (Humanist forlag, 2007).

Forberedelser

 • Kort foredrag om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Viktige poenger:
  • Kort historikk: CRPD vedtatt av FN i 2008. Konvensjonen tar utgangspunkt i en sosial forståelse av funksjonsnedsettelse (fokus på funksjonshemmende barrierer/forhold i samfunnet). Motsetning til en medisinsk forståelse hvor ansvaret blir lagt på individet.
  • Åtte generelle prinsipper: Selvbestemmelse, ikke-diskriminering, deltakelse og inkludering, respekt for forskjeller, like muligheter, tilgjengelighet, likestilling mellom menn og kvinner, respekt for utviklingsmulighetene og identiteten til barn.
  • Statene har det viktigste ansvaret for å sikre menneskerettighetene.
  • Les mer om CRPD her
 • Flippoverark til gruppearbeid. Arkene skal ha en kolonne til venstre med karakterer fra 1 til 5. Nederst på arket skal det være en rad med fire til seks artikler i CRPD som deltakerne skal analysere. Vi anbefaler å velge artikler mellom nummer 5 og 30 i konvensjonen. Spesielt relevante er 5, 6, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 29 og 30. Eksempel på skjema:

Tips til variasjon:

 • Deltakerne får tilsendt utvalgte rettigheter (artikler) i CRPD digitalt (gjerne på forhånd). Dokumentet må kunne leses av skjermleser slik at blinde og svaksynte får tilgang til informasjonen. I grupper skal de sette en karakter (1-5) på hver artikkel.

Gjennomføring

 • Leder holder et kort foredrag om CRPD. (15 minutter).
 • En forkortet versjon av CRPD deles ut, eller sendes ut digitalt. Link til forenklede dokumenter om menneskerettigheter.
 • Leder deler inn i grupper (4-6). Deltakerne skal nå analysere situasjonen for personer med funksjonsnedsettelse (30 min). Kommer deltakerne fra ulike land, kan man gjerne dele inn i grupper på bakgrunn av landtilhørighet. Gruppene skal se på ulike rettigheter og sette karakterer fra 1 til 5. NB: De skal ikke ta hensyn til hvordan rettighetene er beskyttet av lovverket (det er ofte veldig bra), men ta for seg situasjonen i det virkelige liv.
  • 5: Rettigheten er fullt ut respektert
  • 4: Rettigheten er i stor grad respektert
  • 3: Rettigheten er respektert, men det er problemer
  • 2. Rettigheten er i liten grad respektert
  • 1. Rettigheten er ikke respektert

(Leder bør vurdere om deltakerne trenger en pause før presentasjonen.)

 • Gruppene presenterer i plenum. Etter redegjørelse av karakteren på hver artikkel, åpner leder for kommentarer. Har to grupper jobbet med de samme artiklene, bør først én gruppe redegjøre, før den andre kan tilføye (har de en annen karakter/andre argumenter?). Lederen kan gjerne supplere med egen kunnskap.

Dette tar vi med oss videre

Gjennom analysen har deltakerne fått innsikt i sentrale artikler i CRPD og selv vurdert hvordan de respekteres i ulike land. Det er statene som har hovedansvaret for å sikre rettighetene i henhold til konvensjonen. Det gjør de blant annet gjennom å sørge for at landets lover samsvarer med konvensjonen.

Ressurser:

Funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge. Lettlest rapport. Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2023)

Tips til underviser

NO | EN