Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Oss og dem. Bilde: Demonstrasjon hvor en person holder opp en plakat hvor det står "Black lives matter".
Foto: Gayatri Malhotra/Unsplash
Aktivitet:

Oss og dem

Hvilke minoriteter har vært utsatt for diskriminering gjennom historien? Hvordan er situasjonen i dag?

Foto: Gayatri Malhotra/Unsplash

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Kultur og identitet
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Tusj og store ark

Mål for aktiviteten

 • Se diskriminering i en historisk kontekst.
 • Få kjennskap til ikke-diskrimineringsprinsippet.
Bakgrunn for aktiviteten
Gruppearbeidet er utviklet av Menneskerettighetsakademiet, og hentet fra journalism-edu.org. Nettsiden er en ressurs for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og etikk i journalistikken.

Gjennomføring

 • Leder innleder med å utdype begrepene "minoritet" og "diskriminering".
 • Leder deler deretter inn i små grupper som skal lage lister over minoriteter som har vært utsatt for diskriminering historisk eller i dag. De skal også svare på om diskrimineringen har (eller er) begått av statlige myndigheter eller ikke. Hver gruppe skal arbeide med én av disse minoritetsgruppene:
  • Minoritetsgrupper som historisk har blitt diskriminert internasjonalt.
  • Minoritetsgrupper som historisk har blitt diskriminert i ditt eget land.
  • Minoritetsgrupper som blir diskriminert internasjonalt i dag.
  • Minoritetsgrupper som blir diskriminert i ditt eget land i dag.
 • Gruppene presenterer i plenum. Tips: La gruppen som har arbeidet med diskriminering historisk starte, og avslutt med diskriminering i dag.
 • Presentasjonene vil vise at diskriminering som har pågått historisk i større grad ble støttet av statlige myndigheter. I dag har de fleste land ratifisert menneskerettighetskonvensjoner som forbyr diskriminering. Fortsatt skjer det forskjellsbehandling og diskriminering i Norge og andre steder. Det er derfor viktig å fortsatt engasjere seg for, og arbeide mot, diskriminerende holdninger og praksis.

Refleksjon

 • Hva kan stater gjøre for å hindre diskriminering? Har dere eksempler på gode tiltak?

Dette tar vi med oss videre

I kjernen av menneskerettighetene finner vi ikke-diskrimineringsprinsippet. Artikkel 2 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår fast at:

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.

Ikke-diskrimineringsprinsippet er også sentral i juridisk bindende menneskerettighetskonvensjoner. Når et land forplikter seg til en menneskerettighetskonvensjon (avtale) er det myndighetenes ansvar å respektere, beskytte og realisere de ulike rettighetene.


Ressurser

NO | EN