Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Hva er universell utforming. Beskrivelse av bildet: En brun hund sitter i forgrunnen. Bak sitter en kvinne med sorte solbriller og en bok på fanget. Illustrer en person med blindhet eller nedsatt syn.
Foto: Thirdman/Pexels.com
Aktivitet:

Hva er universell utforming?

I dette gruppearbeidet skal deltakerne bli kjent med begrepet “universell utforming”. De skal bevisstgjøres om at det finnes barrierer i samfunnet som hindrer at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta.

Foto: Thirdman/Pexels.com

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Funksjonshemmedes rettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 2 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Utstyr til å ta bilder, ta opp lyd og skrive tekst.

Mål for aktiviteten

 • få økt forståelse om hva universell utforming innebærer.
 • ta i bruk kreative virkemidler for å synliggjøre barrierer som hindrer deltakelse i samfunnet.
 • få økt bevissthet om sivilsamfunnets viktige rolle når det gjelder realisering av funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Bakgrunn for aktiviteten
I 2024 lanserte Menneskerettighetsakademiet nytt undervisningsmateriell om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, minoritetsstress og sivilsamfunn. Prosjektet var støttet av Lennox Foundation.

Gjennomføring

Begrepsavklaring (20 min)

 • Leder introduserer begrepet:
  • Universell utforming handler om våre omgivelser, og at tjenester, informasjon og bygninger er utformet slik at de kan brukes av alle mennesker. Eksempler på dette er:
   • Et universelt utformet hus har bredere døråpninger og godt synlige nødutganger.
   • Nettsider med enkel navigasjon, god kontrast og alternativ tekst (beskrivelse) på bilder.
   • At lyd og synlig informasjon formidles til de reisende som viser neste stasjon på tog og buss.
  • Universell utforming skal hindre at personer med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert, og at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Dette er en grunnleggende menneskerettighet. I 2006 vedtok FN en konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • En konvensjon er en avtale som et land kan velge å forplikte seg til (ratifisere). Når landet binder seg til avtalen, må de nasjonale lovene endres slik at de ikke bryter med rettighetene i konvensjonen. De må blant annet sørge for å sikre universell utforming av offentlige bygg og tjenester. Eksempler er kollektivtransport, legekontor og flyplass. Også butikker og andre virksomheter som retter seg mot “folk flest” skal være universelt utformet.

Gruppearbeid (1.5 timer): Synliggjøring av universell utforming eller barrierer i samfunnet

 • Lederen starter med en introduksjon:
  • Universell utforming er så viktig fordi den bygger ned barrierer i omgivelsene våre. Eksempler på barrierer er høye dørstokker som gjør at det er vanskelig for personer i rullestol å komme inn, og manglende tekst på film for personer med nedsatt hørsel.
  • Har dere flere eksempler? Kanskje har du selv opplevd barrierer/mangel på universell utforming?
 • Lederen deler inn grupper som får i oppgave å bruke foto, lyd eller tekst for å synliggjøre eksempler på manglende universell utforming. Gruppene kan velge én av følgende metoder:
 1. Human Rights Lens: Deltakerne skal fotografere barrierer i lokalsamfunnet ved hjelp av fotoapparat eller mobilkamera. De kan også selv utforme et eksempel på en barriere, og ta bilde. Få inspirasjon på av nettsiden www.hrlens.no der elever fra åtte videregående skoler i Norge har gjort noe lignende. Se også øvelsen “Ta bilder av menneskerettighetene”.
 2. Human Rights Sound: Spill inn et lydopptak/podcast der dere snakker om barrierer som personer med nedsatt funksjonsevne kan oppleve i sitt nærmiljø eller nasjonalt. Er det noen dere kan intervjue? Mange kommuner har for eksempel lokallag for synshemmede.
 3. Human Rights News: Søk på nettet etter nyhetsartikler om manglende universell utforming lokalt og nasjonalt. Velg tre nyhetssaker, og skriv en oppsummering av hva disse sakene handler om. Velg gjerne illustrasjonsfoto.
 • Gruppene skal knytte sine «produkter» - enten det er foto, podkast eller nyhetsartikler - til statistikk og annen relevant informasjon:
  • Beskriv barrieren: Er den fysisk, digital eller noe annet?
  • Hvem blir hindret av barrieren? Finnes statistikk eller fakta?
  • Kan konkrete menneskerettigheter/artikler i CRPD knyttes til denne barrieren? (Link til forenklede dokumenter om menneskerettigheter)
  • Hvordan kan man endre forholdene i samfunnet slik at universell utforming blir sikret i situasjonene dere har valgt?

Refleksjon

 • Hvordan bidrar universell utforming til å virkeliggjøre menneskerettighetene?
 • Hva er forskjellen på universell utforming og individuell tilrettelegging? Har du eksempler på individuell tilrettelegging?
 • Er et universelt utformet samfunn bra for alle? Hvis ja, hvordan?

Dette tar vi med oss videre

Det sivile samfunn (enkeltpersoner og organisasjoner) og medier bør si ifra når det er barrierer i samfunnet som hindrer personer med nedsatt funksjonsevne i å delta på lik linje med andre.

Universell utforming er nyttig for alle. For eksempel er universelt utformede nettsider enklere å benytte seg av for alle brukergrupper. Det samme gjelder bygninger og uteområder.

I noen tilfeller er det behov for individuelle tilpasninger (tilrettelegging) som kompenserer for ulike barrierer. Eksempler er personlig tilpassede hjelpemidler og tolking for døve og hørselshemmede.

NO | EN