Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Analyse av barns rettigheter. Bilde: Veggmaleriet «The Sky’s The Limit« av den norsk-sudanske kunstneren Fadlabi. To barn løper i forgrunnen.
Foto: Menneskerettighetsakademiet
Aktivitet:

Analyse: barns rettigheter

I dette gruppearbeidet bruker deltakerne barnekonvensjonen til å vurdere situasjonen for barn i Norge og andre land. Egner seg for voksne deltakere.

Foto: Menneskerettighetsakademiet

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll • Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Historie. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark og tusj til gruppearbeid. Barnekonvensjonen i forenklet utgave til alle.

Mål for aktiviteten

 • Å bli bedre kjent med de ulike artiklene i barnekonvensjonen.
 • Å analysere situasjonen for barn i Norge og andre land.
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

 • Et kort foredrag om barnekonvensjonen.
 • Flippoverark til gruppearbeid. Arkene skal ha en kolonne til venstre med karakterer fra 1 til 5. Nederst på arket skal det være en rad med fire til seks artikler i barne konvensjonen som deltakerne skal analysere. Disse artiklene er godt egnet: 2, 3, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 28-29 og 31.

Gjennomføring

 • Leder holder et kort foredrag om barnekonvensjonen. (15 minutter). Viktige poenger:
  • Kort historikk. I kraft av sin fysiske og mentale umodenhet er barn en sårbar gruppe som trenger et ekstra vern. FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 1989 og anerkjenner barnet som eget juridisk subjekt med egne rettigheter. Så å si hele verdenssamfunnet har forpliktet seg, noe som gir konvensjonen en særlig sterk politisk, moralsk og juridisk stilling.
  • Barnekonvensjonens fire hovedprinsipper: Ikke-diskriminering, barnets beste, liv og utvikling og medbestemmelsesrett.
  • Statene har det viktigste ansvaret for å sikre barns rettigheter. Sentralt er å sørge for at lovverket beskytter rettighetene. Mange land, som Norge, har egne barneombud.
  • Foreldre og andre omsorgspersoner må respektere barns rettigheter og ikke utøve psykisk eller fysisk vold.
 • Barnekonvensjonen deles ut.
 • Leder deler inn i grupper (4-6). Deltakerne skal nå analysere situasjonen for barns rettigheter (30 min). Kommer deltakerne fra ulike land, kan man gjerne dele inn i grupper på bakgrunn av landtilhørighet. Gruppene skal se på ulike rettigheter og sette karakterer fra 1 til 5. NB: De skal ikke ta hensyn til hvordan rettighetene er beskyttet av lovverket (det er ofte veldig bra), men ta for seg situasjonen i det virkelige liv.
  • 5: Rettigheten er fullt ut respektert
  • 4: Rettigheten er i stor grad respektert
  • 3: Rettigheten er respektert, men det er problemer
  • 2. Rettigheten er i liten grad respektert
  • 1. Rettigheten er ikke respektert

(Leder bør vurdere om deltakerne trenger en pause før presentasjonen.)

Tips: Aktiviteten kan organiseres på ulike måter avhengig av gruppens sammensetning. Gruppene kan enten jobbe med ulike artikler, eller de kan jobbe med de samme artiklene.

 • Gruppene presenterer i plenum. Etter redegjørelse av karakteren på hver artikkel, åpner leder for kommentarer. Har to grupper jobbet med de samme artiklene, bør først én gruppe redegjøre, før den andre kan tilføye (har de en annen karakter/andre argumenter?). Lederen kan gjerne supplere med egen kunnskap.

Dette tar vi med oss videre

Gjennom analysen har deltakerne fått innsikt i sentrale artikler i barnekonvensjonen og selv vurdert hvordan de respekteres i ulike land. FNs barnekonvensjon har styrket barns verdi og stemme i samfunn verden over. Det er statene som har hovedansvaret for å sikre barnets rettigheter i henhold til konvensjonen. Det gjør de blant annet gjennom å sørge for at landets lover samsvarer med konvensjonen. I Norge er FNs barnekonvensjon en del av norsk lov. Barneloven utdyper flere av konvensjonens bestemmelser. Barnet bor hos foreldrene og det er i hverdagen rettighetene skal realiseres. Foreldre og andre omsorgspersoner må derfor respektere barnets rettigheter.

Tips til underviser:

Oppfølgingsaktivitet

Etter en pause, kan deltakerne sette seg sammen i hesteskoen og samtale om hvordan vi som foreldre og omsorgspersoner påvirkes av barneoppdragelsen i den kulturen vi kommer fra. I hvilken grad tar vi med oss vaner og skikker når vi oppdrar barn i Norge? Hvorfor skjer det? Hvordan skjer det? Hva er positivt? Hva er utfordrende? Er noe negativt? Hvordan kan vi lære? Hva kan vi ta med oss videre?

Oppfølgingsaktivitet

Dette er en individuell øvelse. Hver deltaker får et stort ark der oppgaven er å tegne seg selv som barn. De skal tenke på spørsmålene nedenfor, og «tegne» eller skrive inn svarene, gjerne som et slags tankekart: Hva likte du å gjøre? Hva trengte du? Hva skulle du ønske du visste da som du vet nå? Hvilke drømmer hadde du for fremtiden?

Etterpå skal de analysere seg selv som barn i forhold til barnekonvensjonen:

 • Hvilke artikler i barnekonvensjonen ville vært viktige for dem da de var barn?
NO | EN