Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Barns medbestemmelse. Beskrivelse av bilde: En person står med en plakat hvor det står "Det er forskjell på å høre og på å lytte".
Foto: Human Rights Lens (Norway) 2022
Aktivitet:

Barns medbestemmelse

Foreldre kjenner barna sine best og har ansvaret for dem. Samtidig sier FNs konvensjon om barnets rettigheter at barn skal være med å avgjøre i saker som angår dem. I hvilken grad bør barna si sin mening og lyttes til? Egner seg for voksne deltakere.

Foto: Human Rights Lens (Norway) 2022

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll
Målgruppe for aktiviteten
Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark og tusj til gruppearbeid

Mål for aktiviteten

 • Å reflektere rundt forholdet mellom foreldre og barn, med fokus på barns evne og rett til å være med å bestemme i saker som angår dem.
 • Bli kjent med FNs barnekonvensjon og den norske barneloven.
 • Å støtte opp om omsorgsgivers sensitivitet og empatiske evne i det daglige samspillet med barnet.
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

Kort innledning om barnekonvensjonen og artikkel 12 om barns rett til å si sin mening.

Gjennomføring:

 • Leder innleder: Ifølge barnekonvensjonen har foreldre en rett og plikt til å oppdra barnet, veilede og støtte det og bestemme på dets vegne til det er 18 år. Samtidig sier konvensjonens artikkel 12 at barna skal ha medbestemmelsesrett. Dilemmaet skal nå undersøkes i gruppearbeidet.
 • Deltakerne deles inn i grupper (4-6) (eventuelt fire grupper, der to kan få samme oppgave) (30 minutter).
  • Gruppe 1: Finn argumenter for at barn bør ha medbestemmelsesrett i saker som angår dem (i familie, barnehage/skole, storsamfunnet)
  • Gruppe 2: Finn argumenter for at barn ikke bør ha medbestemmelsesrett i slike saker.
 • Om gruppene ønsker, kan de nyansere i forhold til utfordringer som barn står overfor ved ulik alder (små barn/ungdom).
 • Gruppene presenterer i plenum. De som har funnet argumenter for barns medbestemmelsesrett begynner.
 • Leder oppsummerer.

Dette tar vi med oss videre

Gruppearbeidet har vist at flere faktorer taler mot at barn bør ha medbestemmelsesrett. Barn er fysiske og mentalt umodne og vet ikke alltid sitt eget beste. Jo mindre barna er, jo mer umodne er de. Barn og unge trenger trygge voksne som passer på. På den annen side taler mye for at barn bør lyttes til. Når barn tas på alvor, utvikler de selvrespekt og selvtillit, ansvarsfølelse og demokratiske holdninger.

Barnekonvensjonen gjenspeiler begge disse perspektivene. Artikkel 5 og 18, sier at foreldrene og verger skal gi barnet veiledning og støtte, men understreker samtidig at støtten skal tilpasses barnets gradvise utvikling av evner og anlegg. Artikkel 12 uttaler at et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal ha rett til fritt å uttrykke disse synspunkter i alle forhold som vedrører det. Barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» Ofte omtales artikkel 12 som konvensjonens «demokratiartikkel». Barnet skal bli en del av samfunnet og må derfor "øve" på å si sin mening og bli lyttet til fra tidlig alder. Foreldre og andre omsorgspersoner bør derfor gi barn gradvis mer medbestemmelse etter som de vokser til.

Forslag til oppfølgingsarbeid

Deltakerne kan, alene eller sammen, finne eksempler på barn og ungdom – individer eller grupper – som har en viktig stemme i samfunnet. Hvem er det? Hvilke saker handler det om? Hva er bakgrunnen for engasjementet

NO | EN