Toolkit logo
NO | EN
Bilde
Foto: Are Carlsen
Aktivitet:

Hvordan påvirke?

På hvilke måter kan vi som enkeltpersoner påvirke samfunnet? Hvordan beskytter menneskerettighetene vår deltakelse og påvirkning?

Foto: Are Carlsen

Kjappe fakta om aktiviteten

Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Ungdomsskole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Samfunnsfag. Norsk. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Ca 1 timer
Nødvendig materiell: Presentasjonsverktøyet "Mentimeter". Kopier av Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948).

Mål for aktiviteten

 • Få kunnskap om rettigheter, plikter og sivilsamfunn.
 • Å bevisstgjøre om viktigheten av å delta i samfunnet.
Aktivitet hentet fra læringsheftet til vandreutstillingen "Den nye planeten". Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordrer utstillingen til refleksjon rundt viktige samfunnsverdier. Produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter.

Forberedelse

Gjennomføring

 • Leder stiller følgende spørsmål gjennom Mentimeter: På hvilke måter kan vi som enkeltmennesker delta i, og påvirke, samfunnet? Klargjør gjerne hva som menes med samfunn (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt?).
 • Deltakerne bør få tid til å tenke seg om individuelt.
 • Svarene presenteres som en ordsky som lederen går gjennom. Dersom du mener viktige påvirkningskanaler mangler, bør disse legges til.
 • Lederen ber deretter deltakerne gå i grupper på 4 eller 5. Oppgave: Finn artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetene som beskytter de påvirkningsmulighetene dere har kommet frem til (art. 19, 20, 21 og 27 er svært relevante).
 • Deltakerne samles i plenum og snakker om funnene.

Refleksjon

 • Hva betyr ordet sivilsamfunn?
 • Hvorfor er det viktig å si sin mening om saker man er opptatt av? Har det betydning hva du mener?
 • Er det noen grupper som har større utfordringer enn andre når det gjelder å delta i, og påvirke, samfunnet? (Nevn gjerne minoritetsgrupper eller utsatte grupper i samfunnet, dersom ikke deltakeren nevner det selv). Hva kan vi gjøre med dette?
 • Er det mer utfordrende for unge mennesker å påvirke samfunnet enn voksne? Hvorfor?

Dette tar vi med oss videre

Et samfunn består av mennesker med ulike meninger, erfaringer, aldre, religioner, interesser, kjønn, legninger osv. Et godt og inkluderende samfunn er avhengig av at hele befolkningen - unge som gamle - deltar og påvirker dem som tar avgjørelser.

Menneskerettighetene beskytter retten til å delta og påvirke samfunnet. Blant annet slår Verdenserklæringen om menneskerettighetene fast at alle har rett til:

 • Menings- og ytringsfrihet (art. 19).
 • Å delta i fredelige møter og organisasjoner (art.20).
 • Å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter (art. 21).
 • Å delta i samfunnets kulturelle liv (art. 27).

Tips til underviser:

Individuelle oppfølgingsoppgaver (ungdomsskole):

 • FNs Barnekonvensjon (art. 12) slår fast at alle barn har rett til å si sin mening, og at deres synspunkt skal bli tatt på alvor. Skriv et debattinnlegg om hvorfor unge bør lyttes til, og hvilke hindringer barn og ungdom møter når de deltar og ytrer seg i samfunnet. Bruk refleksjonene fra gruppearbeidet, og se filmen "Hvordan kan du påvirke?" (Redd Barna) for inspirasjon.
 • Finn et eksempel på at et barn eller en ungdom har påvirket samfunnet. Hvilke påvirkningskanaler har de benyttet? Hvilke resultater har de oppnådd? Hvilke utfordringer har de møtt?
NO | EN