Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Tegne barns rettigheter. Beskrivelse av bildet: Veggmaleri av et barn med hjelp og en bok på ryggen som skal illustrere vinger.
Foto: Menneskerettighetsakademiet
Aktivitet:

Tegne barns rettigheter

Hvert barn trenger spesiell omsorg og beskyttelse. I dette gruppearbeidet skal deltakerne reflektere over barns behov, og knytte disse til FNs barnekonvensjon.

Foto: Menneskerettighetsakademiet

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Negativ sosial kontroll
Målgruppe for aktiviteten
Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark og tusjer.

Mål for aktiviteten

 • Bli bedre kjent med FNs barnekonvensjon (1989).
 • Øke forståelsen om hvordan barnekonvensjonen kan knyttes til barns grunnleggende behov og hverdag.

Bakgrunn for aktiviteten
Øvelsen er basert på aktiviteten "Children´s rights" fra nettsiden "Education in human rights", utviklet av Partners Bulgaria Foundation og Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med skoler og museer.

Gjennomføring

 • Lederen deler inn i små grupper og introduserer oppgaven. :
  • Hver gruppe skal tegne omrisset av et barn på et stort ark. Gi gjerne navn til barnet. Utenfor omrisset skal dere skrive opp de psykiske, fysiske og personlige egenskapene dere ønsker at dette barnet skal ha som voksen (for eksempel god helse, humor, empati osv). Du kan også tegne symboler som representerer de ulike egenskapene(for eksempel en bok for kunnskap).
  • Innenfor omrisset av barnet skal gruppen liste opp de menneskelige og materielle behovene som må dekkes for at barnet skal utvikle disse egenskapene (for eksempel kan god helse knyttes til sunn mat og et godt helsetilbud.
 • Hver gruppe presenterer deretter "sitt" barn, og forklarer hvorfor de har valgt de ulike egenskapene.
 • Leder deler ut kopier av FNs barnekonvensjon.
 • Deretter skal deltakerne gå tilbake i gruppene og skrive hvilke artikkelnummer i barnekonvensjonen som er relevante for de ulike egenskapene og ressursene de har listet opp. De kan sette en ring rundt de egenskapene/ressursene som ikke er dekket.
 • Gruppene presenterer deretter koblingen til barnekonvensjonen. Leder kan oppsummere med å nevne artikler som går igjen i de fleste gruppene.

Refleksjon

 • Hva er de grunnleggende behovene som barn trenger for å utvikle seg?
 • Hvordan kan vi beskytte barn og støtte dem i deres utvikling.
 • Var det noen behov som gikk igjen i de fleste gruppene? Hvorfor?
 • Er det behov som ikke dekkes gjennom artikler i barnekonvensjonen? Hvordan kan dette forklares?

Dette tar vi med oss videre

I kraft av sin fysiske og mentale umodenhet er barn en sårbar gruppe som trenger et ekstra vern. FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 1989 og anerkjenner barnet som eget juridisk subjekt med egne rettigheter. Så å si hele verdenssamfunnet har forpliktet seg, noe som gir konvensjonen en særlig sterk politisk, moralsk og juridisk stilling.

Barnekonvensjonens fire hovedprinsipper: Ikke-diskriminering, barnets beste, liv og utvikling og medbestemmelsesrett.

Statene har det viktigste ansvaret for å sikre barns rettigheter. Sentralt er å sørge for at lovverket beskytter rettighetene. Mange land, som Norge, har egne barneombud.

NO | EN