Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: Human Rights Lens (St.Petersburg)
Aktivitet:

Tidslinje: kvinners rettigheter

Dette er en inspirerende aktivitet som gir en innføring i FNs kvinnekonvensjon og som på en konkret måte illustrerer at kvinner har fått bedre vilkår og et bedre rettighetsvern de siste hundre årene.

Foto: Human Rights Lens (St.Petersburg)

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll • Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Historie. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 2 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: 18 bilder til hver gruppe som viser milepæler i kvinnehistorien. Kopi av FNs kvinnekonvensjon (utvalgte bestemmelser). Lange bord for å lage tidslinjer. Utstyr for å vise bilder. Tema-artikkel om kvinners rettigheter

Mål for aktiviteten

 • Å få innsikt i milepæler som har hatt betydning for kvinners liv verden over.
 • Å få kunnskap om kvinners rettigheter og FNs kvinnekonvensjon.
 • Å føle mestring og bli inspirert.
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

Gjennomføring

 • Leder gir en kort innføring til FNs kvinnekonvensjon (15 minutter). Viktige poenger:
  • Kvinner har vært en diskriminert gruppe som har blitt nektet stemmerett, bevegelsesfrihet, juridiske og økonomiske rettigheter opp gjennom historien. Mange har kjempet for at kvinner skal få bedre vern og like muligheter som menn. Særlig de siste to hundre årene har arbeidet båret frukter.
  • Både FN-pakten (1945) og FNs Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) bekrefter at kvinner og menn er like mye verdt og skal ha samme menneskerettigheter.
  • I 1979 ble FNs kvinnekonvensjon vedtatt. Avtalen definerer noen fundamentale rettigheter som kvinner over hele verden har krav på: Kvinner skal likestilles med menn i lovene, de skal ha lik rett til utdannelse, arbeid, stemmerett, bevegelsesfrihet, helsehjelp, frihet til å gifte seg med hvem de vil, og mange andre rettigheter. Statlige myndigheter har det viktigste ansvaret forå sikre kvinners rettigheter. Kvinnekonvensjonen understreker at statene har et ansvar for å motvirke skikk og bruk som hevder at et kjønn er mer verdt enn det andre.
 • Leder deler ut FNs kvinnekonvensjon – utvalgte bestemmelser.
 • Leder deler inn i grupper (4-6) som får utdelt hver sitt sett med bilder (A4-format). Deltakerne skal tolke bildene og prøve å legge dem i kronologisk rekkefølge på tidslinjen på bordet. Hvilke milepæler i kvinnehistorien viser bildene? (30 min)
 • Gruppene presenterer kort sine tidslinjer.
 • Leder viser bildene i kronologisk rekkefølge. For hvert bilde forklares hvilken måte hendelsen eller personen har vært viktig i kampen for å skape bedre vilkår for kvinner. Spør deretter deltakerne om hvilken artikkel/er i FNs kvinnekonvensjonen de mener er relevant/e for situasjonen på bildet.

Dette tar vi med oss videre

Den historiske kampen for kvinners rettigheter er full av milepæler. Det er mange som har gått foran og kjempet for de frihetene kvinner har i dag. I 1979 ble Konvensjonen for å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner, vedtatt av FN. Den gir kvinner like rettigheter som menn og sier at skikk og bruk og all annen praksis som bygger på forestillingen om at et kjønn er mer verdt enn det andre, skal motarbeides. I mange deler av verden er det fremdeles store utfordringer når det gjelder kvinners muligheter til livsutfoldelse. Arbeidet for likestilling må fortsette. Det nytter å kjempe for positiv endring.

Tips til underviser:

NO | EN